ผู้จัดทำ

ชื่อนางสาวรักษิณา     ประไทยเทพ

รหัสนักศึกษา 62107426212

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 4 (เทียบโอน)

คณะวิทยาการจัดการ